Учредяване право на строеж, надстрояване и/или пристрояване

Правото на строеж е ограничено вещно право, с което собственикът на недвижим имот може да обремени своето право, като преотстъпи (прехвърли) на друго лице правото да построи определен обект (сграда) и да стане собственик на постройката. Общо правило е, че собственикът на земята е собственик на всички трайни приращения върху нея – постройки, насаждения. Правото на строеж се учредява винаги в полза на лице, което не е собственик на земята и представлява правен способ за разделяне на правото на собственост върху земята и правото на собственост върху постройката, изградена над или под земната повърхност в чужд имот. Правото на строеж възниква в резултат на правна сделка, по силата на която се създават права и задължения и за двете страни.

Таксите са като при продажба. Необходимите документи са като посочените за продажба на имот.