Сделки с недвижими имоти

Всички сделки за  прехвърляне на право на собственост или вещни права върху недвижими имоти трябва...

Научете повече...

Сделки с МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.2 от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни ...

Научете повече...

Удостоверения

Независимо от наличието или липсата на специално законово изискване за удостоверяване на подписа...

Научете повече...

Нотариални покани

Всяко едно лице може да представи пред нотариуса нотариална покана с молба, тази покана да бъде връчена на ...

Научете повече...

Констативни протоколи

В случай, че в писмен договор страните са се договорили да се явят на определена дата, час и адрес пред нотариус...

Научете повече...

Завещания

Нотариалното производство за извършване на нотариално завещание се образува по писмена молба на завещателя...

Научете повече...

Изготвяне на документи

В нотариалната кантора се изготвят всички видове документи във връзка с извършваните нотариални производства...

Научете повече...