Завещания

Завещанията биват два вида:

Саморъчно завещание:

Изисква се саморъчното завещание да бъде написано изцяло ръкописно от завещателя, да съдържа означение на датата и мястото на съставянето му и да е подписано от завещателя. На български или на чужд език.

Разпореждания направени след подписа на завещателя са недействителни, но не водят до недействителност и на другите разпоредби. Саморъчното завещание може да бъде запазено у завещателя или да бъде оставено за пазене при нотариуса. В тези случаи завещанието се поставя в плик и се подава с молба до нотариуса. Нотариусът състава протокол върху самия плик при приемането на завещанието, който се подписва от лицето, представило завещанието и от нотариуса и се завежда в специален регистър. Саморъчно завещание оставено за пазене при нотариус може да бъде взето обратно само лично от завещателя, не и от друго лице, натоварено дори със специално пълномощно.

 

Нотариално завещание

Нотариалното производство за извършване на нотариално завещание се образува по писмена молба на завещателя. Към нея се прилага удостоверение за данъчна оценка, ако лицето е собственик на недвижим имот, за движимите вещи завещателят прилага декларация, която сочи пазарната оценка на вещите. За нотариалното завещание не се прави проект, а се написва саморъчно от нотариуса.
В това нотариално производство е недопустимо участието на представител, завещателните разпореждания се правят лично от завещателят. Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗН завещателят изразява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена. След това нотариусът прочита завещанието на завещателят в присъствието на двама свидетели. Нотариусът отбелязва изпълнението на тези формалности в завещанието, като означава мястото и датата на съставянето му, след което завещанието се подписва от завещателят, свидетелите и нотариусът, в тази поредност. Ако завещателят не може да се подпише той трябва да посочи причината за това и нотариусът отбелязва неговото изявление в завещанието преди прочитането му.