Покупко – продажба на недвижим имот

Това са най-често извършваните сделки с недвижими имоти. Необходимо е продавачът да представи пред нотариуса в оригинал всички необходими документи, доказващи, че е единствен собственик на имота, който продава.

Сделките с недвижими имоти се извършват всеки работен ден от 9,00ч. до 14,00ч., след предварително уговорен час. Обичайно купувачът събира пари за покупка на жилище или изплаща кредит за покупка дълги години, така че е задължително документите за сделка с имот да се проверят обстойно и да се изследват всички обстоятелства, определяне на кръг на продавачи, съпрузи, наследници, завещания, грешки в кадастрална карта, за тежести и други.

При представяне на документите за бъдеща сделка нотариусът изготвя кратък списък с необходимите документи. Обичайно в раздел първи са задължителните по закон документи, без които сделка не се извършва. В раздел втори са документи, които защитават допълнително купувача и нотариусът препоръчва да се набавят, като това става по преценка на лицето, което придобива имота, неговите адвокати или консултанти.

СЪВЕТ:

За продавача: представете предварително всички необходими документи, които Ви легитимират като собственик на продаваемия имот. Желателно е да донесете всички документи, с които разполагате във връзка с имота. Нотариусът ще прецени и отдели необходимите. Ако имотът е ипотекиран, има висящи граждански дела, свързани със собствеността върху имота, ако има възбрани или други тежести върху имота, уведомете нотариуса и купувача за това предварително.

За купувача: преди да заплащате суми, независимо дали продажната цена или капаро, консултирайте документите с адвокат или с нотариус. Изисквайте от вашия брокер или адвокат всички бележки за компютърни проверки и писмени справки от Агенцията по вписвания, от които да е видно, дали има тежести върху имота. Не се доверявайте, че продавачите са ви познати. Понякога и самите продавачи не знаят, че съществуват тежести върху имота им.

Ако купувате лично и сте женен/омъжена и нямате избран режим на разделност съпругата/съпругът ви също става собственик на закупения по време на брака имот, независимо, че името му не фигурира в нотариалния акт.

Когато купувате имот, интересувайте се кой живее в него, има ли наематели, дали имотът е празен, разговаряйте със съседи. Внимателно сверете адреса на имота, който купувате, с адреса, посочен в документите за собственост и този, който Вие фактически на място сте гледали при огледа. Не пренебрегвайте и мазето, неговата номерация и посочените по документ съседи.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ В ШУМЕН:

При извършване на всяка сделка с недвижим имот се заплащат данъци и такси по три различни сметки, определени върху обявената продажна цена, а ако тя е по- ниска от данъчната оценка – върху данъчната оценка:

  1. по сметка на съответната община: за Община Шумен – 2,6% ; за Община Хитрино – 2%; за Община Венец – 3%
  2. по сметка на Агенция по вписванията- 1/1000 съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси, но не по-малко от 10 лева.
  3. нотариална такса, която се изчислява по Тарифа, приета и обнародвана в Държавен вестник, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.