Удостоверения

Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ

Независимо от наличието или липсата на специално законово изискване за удостоверяване на подписа, всяко дееспособно лице може да поиска такова удостоверяване, при което се доказва, че съответният частен документ изхожда от лицето, чийто подпис нотариусът удостоверява. При удостоверяването на подписа се удостоверява и фактът, че в деня на удостоверяване на подписа частният документ е съществувал, поради което с това действие се удостоверява и датата на частния документ. Производство може да се извърши от всеки нотариус. Задължително страната е участник в производството и лично трябва да се яви пред нотариуса или да участва и чрез пълномощник, като в този случай е задължително явяването на пълномощника. Проверяват се самоличността, дееспособността и представителната власт на участниците в производството.

Удостоверяване на датата, съдържанието и верността на преписа на частен документ

Нотариалното удостоверяване на дата е насочено  към доказване на това, че в деня на нотариалното удостоверяване този частен документ е съществувал. Не е необходимо авторът на документа или издателят да е участник в производството.

Нотариално удостоверяване на съдържанието на частен документ доказва, че в деня на нотариалното удостоверяване частния документ е съществувал и е имал точно определено съдържание. Има официална доказателствена сила.

Нотариалното удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа  има за цел един документ да може да не се носи и представя в оригинал, а вместо него със същото доказателствено значение да се представя препис.