Сделки с недвижими имоти

Всички сделки за  прехвърляне на право на собственост или вещни права (право на ползване, право на строеж, ипотека) върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени във формата на нотариален акт.

В съдържанието на нотариалния акт се инкорпорира и самият договор за прехвърляне правото на собственост (покупко-продажба, замяна, дарение, издръжка и гледане) на недвижим имот, по силата на който страните уреждат правата и задълженията си по отношение на недвижимия имот, предмет на договора.

При извършване на нотариалния акт нотариусът трябва да се увери в правоспособността и дееспособността на участващите страни, както и да провери правата на собственост на праводателя.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СДЕЛКА С НОТАРИАЛЕН АКТ

При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи:

 • Документ за собственост, документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача;
 • Данъчна оценка на недвижимия имот, в която площите на обектите съвпада с площта, посочена в документа за собственост, съответно с площта посочена в скиците от кадастралната карта .В данъчната оценка следва да бъде посочено, че собственикът няма задължения по отношение на имота;
 • Скица на имота: издава се от Службата по геодезия, картография и кадастър или от  общината по местонахождението на недвижимия имот, ако за населеното място няма влязла в сила кадастрална карта;
 • Декларации по чл. 264, ал.1 от ДОПК на продавача/продавачите изготвят се в нотариалната кантора;
 • Декларации по чл. 25, ал.8 от ЗННД на страните изготвят се в нотариалната кантора;

Други документи, необходими в определени случаи

 • Пълномощно за представителство в нотариално производство, което следва да бъде с нотариално удостоверен подпис и нотариално удостоверено съдържание.
 • Удостоверение за наследници,ако прехвърляния имот е придобит по наследство;
 • Удостоверение от Районен съд за вписан отказ от наследство;
 • Разрешение за строеж издадено от съответната община;
 • Удостоверение за степен на завършеност издадено от съответната община;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване;
 • Удостоверение за търпим строеж издадено от съответната община;
 • Удостоверение за идентичност на сградиили на поземлени имоти;
 • Декларация по чл.33 от ЗС от съсобствениците на продавача, ако недвижимия имот е съсобствен и купувача не е съсобственик;
 • Декларация по чл. 3 ЗСПЗЗ от купувача, ако предмет на сделката е земеделска земя.
 • Декларация по чл. 26 от СК за съгласие от съпруга, който не е собственик на прехвърляния недвижим имот;
 • Декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП при сделки над 30 000 лева изготвя се в нотариалната кантора;
 • Други документи, в зависимост от конкретната сделка.

Покупко – продажба на недвижим имот  >>>

Дарение >>>

Прехвърляне срещу издръжка и гледане >>>

Учредяване право на строеж, надстрояване и/или пристрояване >>>

Учредяване на право на ползване >>>

Учредяване на договорна ипотека >>>

Въз основа на писмени доказателства (документи):

Издава се въз основа на документи, от които може да се установи правото на собственост на молителя или на негов праводател. С тези актове се удостоверява вещно право, най-често право на собственост, но може да бъде още сервитут, право на ползване, право на строеж. Kогато едно лице е собственик на определен недвижим имот, но няма доказателства за правото си, може да се снабди с такъв след като докаже с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право. Под липса на документ се разбира че няма нотариален акт (само това), но има други писмени доказателства, които безспорно доказват собствеността. След като тези документи се представят на нотариуса и той ги провери се издава констативен нотариален акт (акт за удостоверяване право на собственост).

 

Въз основа на обстоятелствена проверка:

Издава се въз основа на обстоятелствена проверка за констатиране правото на собственост върху недвижим имот, придобито на основание давностно владение. С това производство се установява съществуването на право на собственост на едно лице върху определен недвижим имот. Констативният нотариален акт не създава право на собственост. В този случай нотариусът, чрез правата, дадени му от закона и делегирани му от държавата, има възможност да констатира правата на собственика, чрез извършване на  обстоятелствена проверка за придобиване собствеността върху имота по давност и разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимия имот, обект на проверката. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота. Производството започва с молба – декларация, адресирана до нотариуса, в чийто район е местонахождението на имота, като това е задължително условие за валидността на нотариалните действия. Основната цел на нотариуса е да установи дали претендиращия за право на собственост върху имота молител, е владял недвижимия имот в определените от Закона за собствеността срокове, а именно: 10 (десет) години за недобросъвестно и 5 (пет) години за добросъвестно владение. С  показанията на свидетелите трябва да се установи фактът на владението – дали то е непрекъснато, несъмнено, явно, спокойно и т.н.

 • Сделки с МПС;
 • Молба за вписване на законна ипотека;
 • Молба за подновяване на вписана ипотека;
 • Договор за доброволна делба на имоти;
 • Договор за продажба на наследство;
 • Договор за наем за срок над 1 година;
 • Договор за аренда;
 • Договор за право на преминаване, през чужд поземлен имот и/или право за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
 • Договор за продажба на търговско предприятие с недвижими имоти в активите;
 • Съгласие за апортиране на вещно право;
 • Декларация за отказ от право на собственост, право на ползване и обитаване;
 • Декларация за избран от съпрузите режим на имуществени отношения;