Сделки с МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.2 от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

ПОКУПКА, ЗАМЯНА ИЛИ ДАРЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ или друго МПС:

Пред нотариус се явяват лично собствениците на МПС или надлежно упълномощени от тях лица, с валидни документи за самоличност (ако МПС е придобито по време на брак и е семейна имуществена общност трябва да се явят и двамата съпрузи), както и купувача  и представят се следните документи в оригинал:

  • Талон на автомобила. Ако талонът е от новия образец, трябва да се представят в оригинал и големия, и малкия талон;
  • Квитанция за платен пътен данък за текущата година;
  • Застрахователна полица за гражданска отговорност за текущата година;
  • Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила;
  • Квитанция за платен данък придобиване по сметка и в размер определен от общината  по постоянния адрес на купувача.

Нотариалната такса се изчислява по Тарифа, приета и обнародвана в Държавен вестник, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

СЪВЕТ:

За купувача: В 14 дневен срок от датата, на която е извършена продажбата пред нотариус, купувачът е длъжен да регистрира промяната на собствеността пред органите на КАТ, като се яви с автомобила и с оригиналния договор за покупка и копия от него.
В 2-месечен срок от покупката купувачът трябва да регистрира МПС и в данъчната си служба по местоживеене.

За продавача: Когато продадете автомобил, поискайте от купувача копие на договора за продажба и уведомете вашата данъчна служба, че автомобилът е продаден и следва да се отпише от вашата данъчна партида. В противен случай рискувате още дълги години да дължите пътен данък за вече продаден автомобил.