Нотариални покани

Всяко едно лице може да представи пред нотариуса нотариална покана с молба, тази покана да бъде връчена на друго лице и този факт да бъде официално удостоверен.

При връчването на нотариалните покани ролята на нотариусът се състои в това да удостовери от кого е била представена поканата, да организира надлежното й връчване съобразно реда, предвиден в ГПК и да удостовери факта на връчването.

Ако в поканата се съдържат изявления за явяване на поканената страна на определена дата и място, нотариуса съставя констативен протокол за явяването, съответно извършването или не извършването на указаното в поканата действие. Протоколът се подписва от присъстващите страни и от нотариуса.

Нотариалната покана се представя пред нотариуса в не по-малко от три екземпляра. Един, надлежно оформен след връчването се връща на изпращащото лице, втория екземпляр се връчва на адресата, до който е изпратена, третия екземпляр, надлежно оформен заедно с констативния протокол се подреждат в специална книга и се съхранява при нотариуса за срок от 10 години.