Дарение на недвижим имот

Всяко лице в България може да подари свой имот. Обичайно сделки за дарение на имот се правят между роднини или между съпрузи. Възможни са и сделки за дарение между лица извън посочените.  Предмет на дарение може да бъде недвижим имот или ограничено вещно право върху такъв имот. С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижим имот на дарения, който го приема. По правило този договор е безвъзмезден. Дарителят е необходимо да бъде собственик на дарявания недвижим имот и да е дееспособен. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по Семейният кодекс. Надареният може да бъде физическо или юридическо лице, или държавата. Ако надареният е недееспособно физическо лице той трябва да бъде представляван надлежно. Дарението на недвижим имот може да се извърши чрез пълномощник на носителя на правото на собственост или на ограниченото вещно право. Прокуристите, търговските пълномощници и управители на дружества с ограничена отговорност трябва да имат изрично пълномощно за дарение на недвижими имоти.

Необходимите документи за дарение са като посочените при продажби. Освен тях пред нотариус се представят и документите, доказващи сключения брак или съответната роднинска връзка с удостоверения за раждане.

Такси при дарение:

При извършване на нотариалния акт за дарение се заплащат, изчислени върху данъчната оценка, данъци и такси по три различни сметки:

1. по сметка на съответната община:

  • за Община Шумен – 0%; за Община Хитрино – 0%; за Община Венец – 0% при дарение между съпрузи или роднини по права линия /родители, деца, внуци/.
  • за Община Шумен – 0,7%; за Община Хитрино – 0,6%; за Община Венец – 0,8% при дарение между братя и сестри и техните деца.
  • за Община Шумен – 5%; за Община Хитрино – 5%; за Община Венец – 6,6% при дарение между други лица /извън посочените по-горе/.

2. 1/1000 по сметка на Агенцията по вписвания, съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси, независимо в чия полза е дарението, но не по-малко от 10 лева.

3. нотариална такса, която се изчислява по Тарифа, приета и обнародвана в Държавен вестник, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.